Kontor- og administrasjon

I kontorfaget lærer du å jobbe strukturert og systematisk, og holde god orden samtidig som du jobber effektivt. Du får gode kunnskaper i IKT og bruk av dataverktøy, som er en del av hverdagen.
God og presis kommunikasjon kreves for å kunne utøve arbeidsoppgavene tilfredsstillende.
I tillegg må du kunne budsjettering, prinsipper for regnskapsføring og effektiv saksbehandling.

 

 

IKT-service

Det er få bedrifter i dag som kan klare seg uten en IKT servicemedarbeider. Du vil bli en nøkkelperson i bedriften som vedlikeholder datasystemene og yter veiledning til andre brukere i bedriftene. Relevante arbeidsoppgaver er feilsøking, opplæring, utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser.
Du må tåle litt arbeidspress, og å være den som alle vil ha tak i.

 

 

Sikkerhet

I sikkerhetsfaget jobber du som vekter hvor fokuset er å minske risiko og konsekvenser for uønskede hendelser. Du må ha evne til å handle raskt og tenke klart i kritiske situasjoner. Du må være pålitelig, trygg og ha evnen til å tenke klart uten å miste fokus.
En vekter er en ressursperson som yter service og gir assistanse der det er behov.

 

 

Byggdrifter

En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger, for eksempel barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og industribygninger og boligbygg. Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket.

Sentrale arbeidsområder er å

  • foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg og utføre enkle reparasjoner og vedlikehold
  • drifte lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjoner
  • betjene avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyning
  • bruke programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer)
  • gi primærhjelp ved heisstans
  • drifte basseng- og fonteneanlegg og foreta legionellakontroll
  • gi råd om valg av tekniske installasjoner og anlegg 

En byggdrifter må kunne arbeide planmessig og effektivt. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.

Byggdrifterfaget bygger på Vg 1 bygg- og anleggsteknikk. Læretiden er 3 års opplæring i bedrift hvorav 1 år er verdiskapning (særløp Vg2 og Vg3). 

Dataelektroniker

Dataelektronikarar arbeider med system og utstyr som er integrerte på ei rekkje område i samfunnet, frå underhaldning og multimedium til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Elektroniske kontroll- og styringssystem har fått stadig større innverknad på tryggleik og drift i samfunnet vårt. Vidare er det svært viktig for store delar av næringslivet å ha data- og elektronikksystem som fungerer godt. Data- og elektronikksystem gjer det mogleg å samhandle med andre, å kommunisere på tvers av geografiske og sosiale grenser og å effektivisere arbeid og handel på ein global marknad. Slike høgteknologiske system krev dataelektronikarar som kombinerer stor fagleg breidd med målretta spesialisering. til installasjon, drift og vedlikehald.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er 4 ½ år, hvor 1 ½  år er i bedrift

Vg1 elektro

Vg2 elektronikk

Vg3 dataelektronikk

1 ½ år i bedrift

 

Mediegrafiker

Medie- og kommunikasjonsvirksomhetene stiller høye kompetansekrav til profesjonell yrkesutøvelse. Utøvelse av mediegrafikerfaget krever kompetanse i utforming og tilrettelegging av tekst-, lyd- og bildemateriell. Mediegrafikeren arbeider med utvikling, produksjon og distribusjon av ulike medieprodukter og arbeider i ulike typer virksomheter innenfor mediesektoren.

 

 

 

Ledige læreplasser i 2018